College Integriteitskwesties

Dit college is bedoeld voor diegenen die (1) leidinggeven aan ambtenaren/overheidswerknemers (Wnra), maar ook voor diegenen die (2) deze leidinggevenden adviseren en bijstaan. Met name de typen interne onderzoeken, de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer, staan in dit college centraal. Het onderscheid tussen kwesties en integriteitskwesties komt aan bod en de manieren waarop de organisatie kan reageren bij vermoedens van afbreuk en/of imagoschade bij (integriteits)schendingen.

Inhoud college

Navolgende onderwerpen worden besproken:

  • klachtbehandeling (burger versus organisatie)
  • klachtbehandeling ongewenste omgangsvormen (vertrouwenswerk)
  • misstanden (Wet Huis voor klokkenluiders)
  • oriënterend onderzoek
  • disciplinair onderzoek
  • integriteitstest
  • mate van geschiktheid / bekwaamheid (personeelsbeleid)
  • samenhang met het strafprocesrecht
Waarom dit college?

Als leidinggevende wordt u in uw carrière betrokken bij meldingen “van buiten” en “van binnen” als het gaat om gedragingen van medewerkers die onder uw directe verantwoordelijkheid vallen.

Welke rol kunt u vervullen als er een klacht over uw medewerker is ingediend? Welk proces wordt dan in gang gezet? Wat is uw rol en verantwoordelijkheid als uit uw organisatie informatie “weglekt” naar derden? Welke procedure kunt u zelf probleemloos opstarten? Wat zijn uw mogelijkheden bij het bevragen van personeel als het gaat om het willen weten / moeten delen van wetenschap?

En wat nu als er een klacht is ingediend over een ongewenste omgangsvorm (bijv. pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld, etc.)? Wat zijn uw mogelijkheden om zaken intern te kunnen bespreken? En wat is de rol van de vertrouwenspersoon?

Op deze en vele andere vragen wordt antwoord gegeven. Dit college geeft iedereen structuur als het gaat om de diverse (rechts)gebieden waar leidinggevenden mee in aanraking komen.

Het klachtrecht, tuchtrecht en personeelsbeleid in samenhang met het strafprocesrecht wordt zodanig behandeld dat de kwestie die speelt, kan worden onderkend en dat men de kwestie weet te plaatsen in het (rechts)gebied waar het thuis hoort.